PROCEDURY FUNKCJONOWANIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
im. A. MICKIEWICZA W GŁOWNIE
OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 18 STYCZNIA 2021 r.
W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID - 19 opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół i placówek oświatowych


 1. Szkoła jest czynna od godz. 7.45 do godz. 16.00 z wyjątkiem działalności świetlicy szkolnej, która prowadzi opiekę nad uczniami w godz. 7.00-16.30.

 2. W szkole obowiązuje kształcenie z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość dla klas IV-VIII oraz nauka stacjonarna dla klas I-III.

 3. Obowiązują wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół i placówek oświatowych.

 4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka oraz utrata węchu
  i smaku oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych lub w izolacji.

 5. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Ubrania
  z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.

 6. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
  bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze
  do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 7. Rodzic/Opiekun odprowadzający dziecko do szkoły przychodzi w maseczce/przyłbicy zasłaniającej nos i usta, dezynfekuje ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekującego znajdującego się w pojemniku lub dozowniku bezdotykowym w przedsionku szkoły.

 8. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

 9. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust
  do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie
  z aktualnymi przepisami prawa.

 10. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, z wyłączeniem przedsionka wejściowego stanowiącego przestrzeń wspólną.

 11. Rodzice i osoby trzecie przebywające w przedsionku szkoły zobowiązani są do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 12. Wszystkich obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety (po przyjściu do szkoły należy także bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 13. W szkole są uruchomione i odpowiednio oznakowane trzy wejścia/wyjścia dla uczniów:

- wejście A /główne/ dla klasy III i uczniów korzystających ze świetlicy;

- wejście B /łącznik na parterze/ dla uczniów klas II;

- wejście C /hol dolny od strony hali sportowej/ dla uczniów klas pierwszych.

 1. Do szkoły uczeń wchodzi w maseczce/przyłbicy i przebywa w niej do czasu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych lub świetlicowych. W przypadku braku maseczki u dziecka rodzic jest zobowiązany dostarczyć ją jak najszybciej.

 2. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 min. przed rozpoczęciem swoich zajęć i opuszczają budynek szkoły niezwłocznie po zakończeniu zajęć. Uczniowie zapisani
  na świetlicę
  udają się niezwłocznie na zajęcia świetlicowe.

 3. Dla uczniów klas II-III zostały wydzielone osobne szatnie, odpowiednio oznakowane.

 4. Aby uniknąć kolizji i bliskiego kontaktu przy mijaniu się w wejściu do szatni klasy pierwszej i aby skrócić czas czynności obsługowych, uruchomione zostało „wejście C” i po przeciwnej stronie „wyjście C” odpowiednio oznakowane.

 5. Szatnia dla uczniów klas I-III podzielona jest na boksy przeznaczone dla poszczególnych klas. Uczniowie korzystają z co drugiego wieszaka w swoim boksie.

 6. Szatnia dla uczniów klas II-III podzielona jest na boksy przeznaczone dla poszczególnych klas. Uczniowie korzystają z co drugiego wieszaka w swoim boksie.

 7. Przy szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.

 8. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk; przebywać mogą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

 9. Szkoła zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia poprzez kontakt telefoniczny i e-dziennik.

 10. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, dezynfekowany po każdym użyciu.

 11. Uczeń, u którego zauważono objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych,
  w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszności, jest izolowany w odrębnym pomieszczeniu /izolatorium/ lub wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.

 12. Nauczyciele oraz pracownicy szkoły nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych, ani podawać lekarstw.

 13. Uczeń, który źle się poczuje ma obowiązek niezwłocznie zgłosić to nauczycielowi lub innemu pracownikowi szkoły.

 14. Wszystkich obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 15. W czasie przerw (w częściach wspólnych) wszystkich obowiązuje zakrywanie nosa i ust – noszenie maseczek/przyłbic.

 16. W szkole są wystawione specjalnie oznakowane pojemniki na zużyte maseczki i rękawiczki.

 17. W salach lekcyjnych pozostają tylko sprzęty, pomoce dydaktyczne i inne przedmioty,
  które mogą być skutecznie umyte, uprane lub zdezynfekowane.

 18. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.

 19. Po zakończonych lekcjach swoje pomoce i przybory szkolne uczeń zabiera do domu.
  W szczególnych przypadkach pomoce i przybory można zostawić w szkole. Podręczniki można zostawiać w szkole. Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia
  i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy.

 20. Uczeń przynosi do szkoły czyste i zdezynfekowane przybory i potrzebne mu pomoce szkolne.

 21. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem
  i zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

 22. W szkole są wietrzone sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,
  w czasie przerw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 23. Nauczyciel w klasach I-III przebywa z uczniami w sali lekcyjnej przez cały czas trwania jego zajęć z uczniami i sam organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Nauczyciel uczący na ostatniej lekcji
  w kl. I-III, po tej lekcji, odprowadza dzieci na stołówkę, do szatni lub na świetlicę
  z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa.

 24. Zajęcia lekcyjne odbywają się w tych samych salach przez kolejne godziny lekcyjne. Wyjątek stanowią zajęcia z informatyki, wych. fiz., specjalistyczne. Dopuszcza się przemieszczanie uczniów do innych sal zachowując reżim sanitarny.

 25. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, nauczyciel rezygnuje z tych ćwiczeń i gier kontaktowych.

 26. Uczeń zabiera ze sobą do szkoły tylko niezbędne przedmioty i przybory szkolne /nie przynosi zabawek/.

 27. Szkoła w czasie pandemii covid-19 nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły.

 

W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły – szkoła stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

Procedury i regulaminy obowiązujące podczas pandemii covid-19 nie zwalniają
z obowiązku przestrzegania Statutu Szkoły oraz obowiązujących w szkole procedur i regulaminów.PROCEDURY I REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 2 im. A. Mickiewicza w Głownie
od dnia 1 września 2020 r.

W CZASIE PANDEMII COVID - 19

 1.  W świetlicy obowiązuje Regulamin świetlicy szkolnej. Brak akceptacji regulaminu przez rodziców uczniów skutkuje nieprzyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej.

 2. Celem świetlicy jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych wyłącznie dla dzieci, których obojerodzice pracują zawodowo. Pierwszeństwo mają dzieci z klas I-III pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i rodziców samotnie wychowujących dzieci.

 3. Świetlica jest czynna od godziny 07:00 do godz. 16:30.

 4. Przed pierwszymi zajęciami rodzic jest zobowiązany dostarczyć podpisane oświadczenie
  (do pobrania ze strony internetowej szkoły w zakładce świetlica szkolna) drogą mailową
  tj. własnoręcznie podpisany skan, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przekazać osobiście pracownikowi szkoły przed wejściem do budynku w nieprzekraczalnym terminie
  do dnia 07 września br.

 5. Rodzice zobowiązani są do rzetelnego wypełnienia Karty Zgłoszenia oraz do przestrzegania podanych w niej informacji.

 6. W świetlicy szkolnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie zakwalifikowani do pobytu
  w świetlicy w określonych godzinach.

 7. Zajęcia świetlicowe odbywają się z wyznaczonymi nauczycielami. Liczba osób w jednej sali jest dostosowana do wymagań sanitarno-epidemiologicznych. W przypadku większej niż zalecana liczba uczniów szkoła może zorganizować zajęcia w innej sali niż świetlica.

 8. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione.

 9. Dziecko musi być odebrane ze świetlicy najpóźniej do godziny 16:30.

 10. Opiece wychowawców świetlicy nie podlega dziecko przebywające w szkole przed
  godz. 07:00 oraz dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić nauczycielowi swoje przyjście do świetlicy.

 11. W świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny zalecane przez GIS. Zaleca się regularne mycie rąk.

 12. Uczeń, u którego zauważono objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych,
  w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszności, jest izolowany w odrębnym pomieszczeniu.

 13. Szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka
  ze szkoły.

 14. Dzieci mogą być odbierane ze świetlicy przez rodziców, opiekunów prawnych lub osoby przez nich upoważnione w Karcie Zgłoszenia. W sytuacji odbierania dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną rodzice muszą powiadomić o tym wychowawców świetlicy pisemnym oświadczeniem zawierającym termin, na jaki zostaje udzielone upoważnienie
  i własnoręczny czytelny podpis rodzica. Upoważnienie zawiera niezbędne informacje zgodnie z procedurą RODO. Osoba upoważniona do odebrania dziecka okazuje dowód osobisty w celu potwierdzenia danych osobowych.

 15. Rodzic dziecka ma obowiązek wcześniejszego zadeklarowania na Karcie Zgłoszenia godziny odbioru dziecka.

 16. Rodzic informuje dyżurującego przy wejściu pracownika szkoły o zamiarze odbioru dziecka ze świetlicy.

 17. Rodzic oczekuje na dziecko w przedsionku szkoły.

 18. Dziecko podczas zajęć w świetlicy szkolnej może przebywać w maseczce ochronnej
  lub przyłbicy.

 19. Dziecko przebywające na świetlicy korzysta tylko i wyłącznie z własnych przyborów szkolnych.

 20. W czasie pandemii COVID-19 w szkole obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów nieprzeznaczonych do zajęć dydaktycznych.

 21. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (doraźnego lub stałego, zawartego w Karcie Zgłoszenia).
  Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

 22. Wychowawca odmawia wydania dziecka osobie nieupoważnionej oraz osobie, co do której istnieje podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych. W takich sytuacjach niezwłocznie zawiadamiana jest policja.

 23. Uczeń przychodzący do świetlicy powinien zgłosić się do wychowawcy oraz informować nauczyciela o potrzebie lub konieczności każdego wyjścia ze świetlicy. Dziecko nie może opuścić świetlicy bez wiedzy i uzyskania zgody nauczyciela.

 24. Dzieci mają obowiązek przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się oraz zasad higieny
  i bezpieczeństwa w czasie nauki i zabawy. Dbają o ład i porządek oraz szanują wyposażenie świetlicy. Za szkody wyrządzone przez dziecko w świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.

 25. W sytuacji, gdy uczeń łamie Regulamin świetlicy, nie reaguje na uwagi wychowawcy, naraża zdrowie swoje lub innych, rodzice będą wzywani do natychmiastowego odebrania dziecka ze świetlicy.

 26. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (tj. współpraca z rodzicami, wychowawcą, pedagogiem szkolnym) a zachowanie dziecka nie uległo zmianie, możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy zostanie zawieszona.

 27. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za telefony komórkowe oraz inne wartościowe przedmioty przyniesione do szkoły.

 28. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do aktualizacji danych w Karcie Zgłoszenia.

 29. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać
  i omawiać z wychowawcami świetlicy.

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁOWNIE
W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19

 1. Z biblioteki mogą korzystać tylko czytelnicy zdrowi, bez objawów chorobowych, wskazanych w niniejszych procedurach, którzy nie przebywają w kwarantannie lub izolacji.

 2. Czytelnik odwiedzający bibliotekę zobowiązany jest do założenia maseczki lub innej osłony ust i nosa oraz zdezynfekowania rąk przed wejściem.

 3. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie dwie osoby, zachowująceodpowiedni dystans
  od siebie i nauczyciela bibliotekarza (min. 2 m). Nie należy tworzyć skupisk, np. w wypadku spotkania się kilku czytelników przed biblioteką.

 4. Nauczyciel bibliotekarz w czasie wizyty czytelnika nosi maseczkę lub inną ochronę ust i nosa, ręce dezynfekuje po każdym kontakcie z oddawanymi przez czytelników książkami.

 5. Po każdorazowym zwrocie książek blat biblioteczny jest dezynfekowany.

 6. Systematycznie (co godzinę) odbywa się wietrzenie biblioteki.

 7. Nie realizuje się wypożyczeń na zasadzie wolnego dostępu do księgozbioru – książki podaje bibliotekarz.

 8. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz korzystania z komputerów.

 9. Zwrócone książki, odkładane są w specjalnie przygotowane miejsce, z oznaczoną datą zwrotu (podlegają 72 godzinnej kwarantannie).

 10. Po upływie 72 godzinnej kwarantanny książki włączane są do obiegu.

 

PROCEDURA POBYTU GRUPY UCZNIÓW NA BOISKU SZKOLNYM

 

W przypadku, gdy warunki atmosferyczne na to pozwolą, uczniowie mogą korzystać ze szkolnego boiska sportowego przy zachowaniu następujących zasad:

  1. Boisko szkolne jest zamknięte dla Rodziców/Opiekunów i osób upoważnionych
   do odbioru dzieci.

  2. Na boisku szkolnym każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zajęć sportowych.

  3. Wyznaczone strefy są oddzielone za pomocą pachołków lub biało-czerwonych taśm. Między wyznaczonymi strefami musi być zachowana odległość minimum 1,5 m.

  4. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem uczniów kontrolując poczucie swobody, zachowując reżim sanitarny.

  5. Na boisku szkolnym uczniowie mogą przebywać bez maseczek/przyłbic.

  6. Opiekunowie czuwają, aby uczniowie z poszczególnych grup nie kontaktowali się
   ze sobą.

  7. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie myją i dezynfekują ręce.

 

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
im . A. MICKIEWICZA W GŁOWNIE

 1. Uczniowie przed każdą lekcją w-f przebywają na korytarzach hali w maseczkach/przyłbicach.

 2. Po dzwonku na lekcję uczniowie udają się do jednej z 6 szatni (osobne szatnie dla dziewcząt - 3 i chłopców - 3).

 3. W szatni uczniowie zachowują dystans społeczny; korzystają z co 2 wieszaka.

 4. Szatnie będą wietrzone po skończonych zajęciach, po opuszczeniu ich przez uczniów.

 5. Podczas zająć/ ćwiczeń na hali uczniowie zachowują dystans społeczny.

 6. Ćwiczący korzysta wyłącznie z jednego sprzętu sportowego podczas/w czasie lekcji.
  Po skończonych zajęciach odkłada w wyznaczone miejsce przyrząd/przybór
  do zdezynfekowania/umycia detergentami.

 7. Pomieszczenia (hala, sala do gimnastyki korekcyjnej), w których odbywają się zajęcia wychowania fizycznego będą wietrzone po każdej lekcji.

 8. Podczas zająć wychowania fizycznego na powietrzu uczniowie mogą przebywać bez ochrony ust i nosa.

 9. Po każdej skończonej lekcji wychowania fizycznego uczniowie dokładnie myją /dezynfekują ręce. Po opuszczeniu hali uczniowie przechodzą do szkoły pod salę, w której mają lekcje.

 

PROCEDURA KOMUNIKACJI Z RODZICAMI UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. A. MICKIEWICZA W GŁOWNIE
W CZASIE PANDEMII COVID-19

 

 1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowaniaszkoły, w związku zapobieganiem
  COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio
  po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę/przyłbicę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.

 2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1.

 3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek zasłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym. Rodzic zgłasza pracownikowi szkoły zamiar spotkania z nauczycielem. Pracownik wpisuje wymagane dane wchodzącego do Księgi wejść/wyjść do szkoły/ze szkoły.

 4. Pracownik portierni ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.

 5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania szkoły, rodzic może kontaktować się z nauczycielem przez e-dziennik Vulcan lub pocztę służbową.

 6. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować się telefonicznie z dyrektorem szkoły
  lub wicedyrektorem - tel. 42 7191025 lub drogą mailową oraz za pomocą e-dziennika Vulcan
  lub bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2.

 7. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE
W MIEJSCU PRACY
W CELU MINIMALIZACJI RYZYKA ZARAŻENIA
I ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii):

 1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).

 2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

 

 

PROCEDURA PRZESTRZEGANIA ZASAD OCHRONY
W PRACOWNI INFORMATYCZNEJ

 

 1. Na lekcjach informatyki uczeń ma obowiązek nosić rękawiczki jednorazowe.

 2. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali/pracowni dezynfekują ręce.

 3. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.

 4. Po zakończonych zajęciach, personel pomocniczy szkoły dokonuje dezynfekcji klawiatury, pulpitu, pomocy dydaktycznej przy użyciu środka dezynfekcyjnego.

 

PROCEDURA PRZESTRZEGANIA ZASAD OCHRONY
W CZASIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
I SPECJALISTYCZNYCH.

 

 1. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.

 2. Po zakończonych zajęciach, pracownik obsługi przeprowadza dezynfekcję pomocy wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę.

 3. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.

 4. Uczniowie na zajęciach rewalidacyjnych i specjalistycznych przestrzegają wszystkich procedur obowiązujących w szkole.

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA ZAGROŻENIA ZARAŻENIA WIRUSEM COVID-19 U UCZNIA

 

 1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność), niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa z filtrem FFP2/FFP3, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).

 2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, przyłbice, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.

 3. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która
  w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.

 4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.

 5. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.

 6. Nauczyciel otwiera okno.

 7. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).

 8. Dziecko prowadzone jest do osobnego pomieszczenia/izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.

 9. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce, zdezynfekowały, prawidłowo, dezynfekuje ręce, zdejmuje strój ochronny.

 10. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.

 11. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie
  z procedurą odbioru dzieci ze szkoły.

 12. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, które wykazują objawy w momencie przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.

 13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA ZAGROŻENIA ZARAŻENIA WIRUSEM COVID-19 U PRACOWNIKA

 

 1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).

 2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.

 3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika.

 4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.

 5. Otwiera okno.

 6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, duszność, gorączka).

 7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce, dezynfekują, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.

 8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.

 9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.

 

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI I KUCHNI SZKOLNEJ OPRACOWANE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN, MZ I GIS OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
im. A. MICKIEWICZA W GŁOWNIE
OD 18 STYCZNIA 2021 R.

 1. Procedury przyjęcia towarów i produktów do szkoły

 • Termin dostawy towarów ustalany jest telefonicznie z kierownikiem gospodarczym.

 • Pracownik firmy dostarczającej towar i produkty do szkoły zobowiązany jest do stosowania środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk, maseczka/przyłbica).

 • Towar przyjmowany jest w wyznaczonym wejściu do szkoły.

 • Przed przyjęciem towaru kierownik gospodarczy zobowiązany jest przejść procedurę higienicznego mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje zabezpieczenie osobiste w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy.

 • Po przyjęciu dostawy towarów do szkoły, wszystkie powierzchnie dotykowe
  w pomieszczeniu są dezynfekowane przez pracownika obsługi szkoły.

2) Procedura przygotowania i wydawania obiadów

 • Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Należy zachować odpowiednią odległość stanowisk pracy wynoszącą min. 1,5 m, a jeśli to możliwe zapewnić środki ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

 • Korzystanie z obiadów odbywać się będzie w stołówce szkolnej. Wydawanie obiadów będzie zmianowe na dwóch przerwach:

I przerwa 11:30 – 11:50

II przerwa 12:35 – 12:55.

 

 • Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej w prawidłowych warunkach sanitarno-higienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie obiadów odbywać się będzie w tych samych grupach (przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy)
  z zachowaniem dystansu. Po każdej zmianie grupy dzieci konieczna będzie dezynfekcja stołów i krzeseł.

 • Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

 • Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w temperaturze min. 60 stopni C i wyparzane.

 • W stołówce nie będzie samoobsługi, dania i produkty będą podawane przez obsługę stołówki.

 • Pracownik stołówki przed wydaniem obiadu będzie przechodził procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkami dezynfekującymi zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych
  i maseczki/przyłbicy.

 • Uczniowie będą spożywać obiad na wyznaczonych przerwach pod opieką nauczycieli.

 • Po wydaniu obiadów wszystkie powierzchnie będą myte i dezynfekowane oraz wpisane
  do karty monitorowania codziennych prac porządkowych.